Rok 2021 przyniósł rewolucję w prawie budowlanym. Zmiany, jakie wprowadziły nowe przepisy obowiązujące od 19 września 2020 roku, mają na celu uproszczenie i przyspieszenie całego procesu budowy domu. Nowelizacja dotknęła między innymi kwestii projektu budowlanego, a także pozwolenia na budowę. O czym należy pamiętać, planując budowę domu, aby przeprowadzić ją w zgodzie z obowiązującym prawem?

Rok 2021 przyniósł rewolucję w prawie budowlanym. Zmiany, jakie wprowadziły nowe przepisy obowiązujące od 19 września 2020 roku, mają na celu uproszczenie i przyspieszenie całego procesu budowy domu. Nowelizacja dotknęła między innymi kwestii projektu budowlanego, a także pozwolenia na budowę. O czym należy pamiętać, planując budowę domu, aby przeprowadzić ją w zgodzie z obowiązującym prawem? 

Projekt w 3 częściach 

Jedna z głównych zmian w przepisach uwzględnia podział projektu budowlanego na 3 części. Ta zmiana ma na celu odciążenie organów administracji i przyspieszenie przygotowania dokumentacji projektowej w takim zakresie, jaki potrzebny jest do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Obecnie projekt dzieli się na następujące części: 

       Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany na aktualnej mapie do celów projektowych, który określa:

 • granice działki albo terenu, 
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych budynków, 
 • sposób odprowadzania bądź oczyszczania ścieków, 
 • układ komunikacyjny,
 • układ zieleni, 
 • informację o obszarze oddziaływania budynku.


  Projekt architektoniczno-budowlany, uwzględniający m.in:.
 • układ przestrzenny, 
 • formę architektoniczną tak istniejących, jak i projektowanych budynku, 
 • sposób użytkowania, 
 • parametry techniczne budynku, 
 • opinię geotechniczną,
 • informacje o sposobie posadowienia,
 • rozwiązania materiałowe oraz techniczne, które mają wpływ na środowisko, 
 • informacje o wyposażeniu technicznym, np. projektowanym źródle ciepła.

         Projekt techniczny
  , który uwzględnia:
 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne, 
 • wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 
 • charakterystykę energetyczną, 
 • dokumentację geologiczno-inżynierską albo geotechniczne warunki posadowienia. 

Projekty zagospodarowania działki oraz architektoniczno-budowlany są kluczowe w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę. Z kolei projekt techniczny weryfikowany jest dopiero na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych bądź wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

Pozwolenie na budowę vs zgłoszenie budowy 

Aby uniknąć nieporozumień i ułatwić budującemu zakwalifikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii, w nowelizacji przepisów zostały ujednolicone i jasno wypunktowane przypadki, w których konieczne jest pozwolenie na budowę, a także te, które wymagają jedynie zgłoszenia. 

Jedną ze zmian interesujących z punktu widzenia budujących jest to, że decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w pełni na działce, na której został zaprojektowany. 

Definicję obszaru zagospodarowania również uległa zmianie w wyniku nowelizacji przepisów z 19 września 2020 roku – obecnie przez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu budynku mieszkalnego na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzających ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

Warto od razu zaznaczyć, że tzw. Nowy Ład wprowadzi dodatkowe zmiany w tym zakresie i pozwolenia na budowę nie będą wymagać domy o powierzchni do 70 mkw. Wystarczyć będzie zgłoszenie budowy, które aktualnie zwalnia z formalności w przypadku budynku o powierzchni do 35 mkw.

Zmiany dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o pozwolenie na budowę złożyć można za pośrednictwem internetu, poprzez portal e-budownictwo.gunb.gov.pl. Od tego dnia możliwe jest także dołączenie niemal wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę w postaci kopii. Oryginalne muszą pozostać:

 • projekt, 
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych,
 • ewentualne pełnomocnictwo, 
 • załącznik graficzny, który określa przewidywany teren, na którym budowany będzie obiekt budowlany, oraz przewidywany obszar jego oddziaływania. 

Kopie dokumentów przesyłać można elektronicznie jako skany, zaś oryginały powinny posiadać podpis elektroniczny podmiotu, który wystawił dokument. Uwaga! Online można zgłosić także zakończenie budowy, jednak wciąż trzeba dostarczyć do właściwego urzędu oryginał dziennika budowy 

Masz pytania dotyczące formalności związanych z budową domu? Zapraszamy do kontaktu – nasza firma Espiro Investment – Budowa Domów przeprowadzi Cię przez proces budowy począwszy od kwestii formalnych, aż po odbiór budynku!