Alex Banks [materiały prasowe]

(ENGLISH BELOW)

Od 2014 roku, w którym – jeszcze przed premierą debiutanckiego albumu – ogłosiłam Alexa Banksa „najlepszym producentem na świecie” minęło sporo czasu, którego Alex potrzebował, by przygotować album przynajmniej równający poziomem z poprzednim. Inaczej przecież nie miałoby to sensu. Z „Beneath The Surface” Banks utrzymuje się na wysokim poziomie. I mam nadzieję, że przywróci światu pamięć o sobie. 

Debiutancką płytę Alex wydał dla wytwórni Monkeytown Records należącej do Modselektora, tym razem przeniósł się do wydawnictwa prowadzonego przez Maxa Coopera, gdzie jego nieustające manipulacje dźwiękiem czują się chyba lepiej. „Zwróciłem na niego uwagę, bo potrafi połączyć melodię i mnóstwo energii w bardzo interesujący sposób” – mówi o Banksie sam Cooper – „Z jednej strony bardzo mocno osadzony jest w starym klimacie brytyjskiego rave’u, breaków i glitchu, ale jest przy tym bardzo nowoczesny”. Cooper dodał, że propozycja Banksa to rodzaj „artystycznej muzyki tanecznej” i chyba właśnie takiego zdania najbardziej brakowało mi do dobrego określenia jego twórczości (dzięki, Max). 

Alex Banks ma wyjątkowy dar do przetwarzania masywnego dźwięku w sposób, który równocześnie kumuluje ogromną taneczną energię, ale jednocześnie eksperymentuje z materią dźwiękową w sposób bardzo awangardowy. Nie jest to IDM, nie jest to EDM, nie jest to właściwie nic z rzeczy znanych mi do tej pory. Faktycznie – i to już od pierwszych dźwięków „Beneath the Surface” – producent atakuje nas silnym uk garage’owym bitem, ale ten jest gdzieś w podstawie konstrukcyjnej całości. Dokomponowane do tego linie melodyczne, wokalne sample i te wspomniane, glitchowe efekty, sprawiają wrażenie, że taneczność czai się w jego muzyce podskórnie. Ale jeśli trzeba użyć transowego pasażu czy niewiarygodnie silnego kick drumu, żeby podnieść nam tempo bicia serca – Alex Banks nie omieszka tego zrobić.

Zresztą, skoro mowa o wokalach, trudno nie wspomnieć, że tym razem do współpracy Alex Banks zaprosił znanego islandzkiego songwritera Ásgeir, którego głos dodatkowo jeszcze wzmacnia emocjonalny przekaz muzyki. No bo właśnie taneczność, artystyczny eksperyment i duża emocjonalność to trzy główne cechy „Beneath The Surface” nieustannie się przeplatające, przenikające, uzupełniające. 

To taka muzyka, która spokojnie sprawdzi się i na parkiecie i na wernisażu sztuki współczesnej. Artistic Dance Music? Bardzo być może.

English

Since 2014, when – before the premiere of the debut album – I announced Alex Banks „the best producer in the world”, a lot of time passed, which Alex needed to prepare an album at least equal to the level with the previous one. Otherwise, it would not make sense. With „Beneath The Surface” Banks stays on a high level.

Alex released his debut album for Monkeytown Record belonging to Modselektor, this time he moved to the label managed by Max Cooper, where his constant manipulations of sound feel better. „I paid attention to him because he can combine the melody and a lot of energy in a very interesting way,” says Cooper himself. „On the one hand, he is very embedded in the old atmosphere of UK rave, breaks and glitch, but he is very modern”. Cooper added that Banks’ proposition is a kind of „artistic dance music” and I think that it was precisely such an opinion that I lacked the best definition of his work (thanks, Max).

Alex Banks has a unique gift for processing massive sound in a way that simultaneously accumulates huge dance energy, but at the same time experiments with sound matter in a very avant-garde manner. This is not an IDM, it is not an EDM, it is not actually anything known to me so far. In fact – and from the very first sounds of „Beneath the Surface” – the producer attacks us with a strong UK beat, but this one is somewhere in the construction base of the whole. Composed of melodic lines, vocal samples and those mentioned, glitch effects, give the impression that dance lurks in his music subcutaneously. But if you need to use a trance passage or an incredibly strong drum kick to raise our heart rate – Alex Banks will not fail to do it.

Anyway, since we’re talking about vocals, it’s hard not to mention that this time for cooperation, Alex Banks invited the well-known Icelandic songwriter Ásgeir, whose voice further strengthens the emotional message of music. Because dance, artistic experiment and high emotionality are the three main features of „Beneath The Surface” that are constantly interwoven, penetrating and complementary.

It is such music that will calm down well on the dance floor and at the vernissage of contemporary art. Artistic Dance Music? Possibly maybe.

Kaśka Paluch