[English below]

Romans sub­kul­tury klu­bo­wej z używ­kami to zgrana histo­ria. Muzyka roz­wija się z nar­ko­ty­kami. Bez eufo­rycz­nego dzia­ła­nia molly nie byłoby rave’u. House­’owe kluby wypeł­niało eks­ta­tyczne odu­rze­nie empa­to­ge­nami i entak­to­ge­nami. Jun­gle? Sty­mu­lanty. PCP? LSD? Psy­trance. Keta­mina? Techno.

Nowe dragi powstają tak szybko jak nowe gatunki tanecz­nej elek­tro­niki. Może zadzi­wić ich fine­zja, dzia­ła­nie, ale nie może zasko­czyć fakt, że ist­nieją. Obser­wu­jemy, badamy ten świat, opi­su­jemy go i doświad­czamy od trzech dekad. Jak mogli­śmy prze­oczyć moment, w któ­rym obok koki, amfy, DMT i LSD poja­wiły się duże i małe tran­kwi­li­zery, nor­mo­ty­miki i anty­de­pre­santy?

I nie cho­dzi tu by­naj­mniej o impre­zowe zasto­so­wa­nie psy­cho­tro­pów, co prze­cież też zawsze było i jest prak­ty­ko­wane. Cho­dzi o obec­ność leków sty­mu­lu­ją­cych psy­chikę, zaży­wa­nych w celu, do któ­rego zostały pier­wot­nie stwo­rzone. Psy­chiczne zabu­rze­nia, depre­sje, stany lękowe, a nawet tak poważne cho­roby jak schi­zo­fre­nia do tej pory były tema­tem tabu nie tylko w świe­cie klu­bo­wym. A jed­nak jakoś tak jest, że robi się dziw­nie, gdy do miej­sca, w które wszy­scy ucie­kają przed pro­ble­mami, te pro­blemy dowle­kają się za nimi. Dla­tego fakt, że w ostat­nim cza­sie do zma­gań z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi zaczęło się przy­zna­wać coraz wię­cej pro­du­cen­tów, arty­stów, didże­jów był tak szo­ku­jący dla śro­do­wi­ska. Ale też w dużej mie­rze wyzwa­la­jący.

Po czę­ści przy­czyną pro­ble­mów psy­chicz­nych jest roc­kan­drol­lowy styl życia każ­dego, kto pra­cuje w tzw. branży roz­ryw­ko­wej, z muzy­kami i didże­jami na czele. W fil­mie Ber­lin Cal­ling (2008, Han­nes Stöhr) grany przez Paula Kalk­bren­nera DJ Icka­rus tra­fia do szpi­tala psy­chia­trycz­nego wła­śnie po „o jed­nej za dużo” impre­zowej, nar­ko­tycz­nej przy­go­dzie. Nieco inna histo­ria, też będąca pokło­siem trud­nego życia noc­nego i życia w tra­sie, została opo­wie­dziana w fil­mie It’s All Gone Pete Tong (2004, Michael Dowse) – tra­cąc słuch, didżej zmaga się z zagu­bie­niem, poczu­ciem alie­na­cji, depre­sją.

Didżeje przy­zna­jący się dziś w pra­so­wych wywia­dach do pro­ble­mów psy­chicz­nych czę­sto zwra­cają uwagę na wypa­le­nie, obcią­że­nie ner­wowe i wra­że­nie pozo­sta­wa­nia w nie­ustan­nym napię­ciu nawet długo po zakoń­cze­niu wyczer­pu­ją­cej trasy. To tro­chę tak jakby mecha­nizm nazy­wany przez psy­cho­lo­gów fight & fly, wzrost adre­na­liny pod wpły­wem stresu i zagro­że­nia, ni­gdy się nie wyłą­czał. Oczy­wi­ście to jeden z obja­wów nad­uży­wa­nia psy­cho­de­li­ków. Ale też stan, który może dopaść każ­dego, kto żyje w zbyt dużej i cią­głej pre­sji – ter­mi­nów, wywia­dów, kon­cer­tów, spo­tkań, kry­tyki i wszyst­kich tych wyda­rzeń z życia arty­sty, któ­rych nie widać na impre­zach ani pra­so­wych zdję­ciach.

Jed­nym z naj­bar­dziej poru­sza­ją­cych tego typu wywia­dów w ostat­nim cza­sie był ten udzie­lony przez pro­du­centa ukry­wa­ją­cego się pod pseu­do­ni­mem Benga dla bry­tyj­skiego „Guar­diana”. Pio­nier dub­stepu, wiel­biony przez dzien­ni­kar­skie tuzy pokroju Mary Anne Hobbs, został zdia­gno­zo­wany jako schi­zo­fre­nik z zabu­rze­niami afek­tyw­nymi dwu­bie­gu­no­wymi (potocz­nie nazy­wa­nymi bipo­lar­nymi). Przy­czyną zacho­ro­wa­nia miało być nad­uży­wa­nie nar­ko­ty­ków i zbyt wyczer­pu­jące trasy kon­cer­towe. Benga ma 29 lat, w roku 2014 zakoń­czył karierę muzyczną. „Ta branża opiera się na wize­runku” – mówił Benga. – „Wielu ludzi nie chce patrzeć na kogoś, kto jest słaby, albo myśleć, że nie potra­fią cze­goś zro­bić, że nie są cool”.

Z raportu przy­to­czo­nego w tym samym wywia­dzie (sta­ty­styki na rok 2015) wynika, że ponad 37% Bry­tyj­czy­ków w wieku od 16 do 24 lat przyj­mo­wało nar­ko­tyki rekre­acyj­nie, a liczba ta stale rośnie. „Zaczą­łem brać, kiedy mia­łem 17 lat, ale naprawdę wcią­gną­łem się w to mając 22-23 lata” – mówił „Guar­dia­nowi” Benga. – „Zwy­kle było to ecstasy, ale odkry­łem też keta­minę. Zaczą­łem mieć stany lękowe i para­noję, ale one zawsze były czę­ścią mojej oso­bo­wo­ści, więc sądzi­łem, że to przej­dzie”. Nie prze­szło, arty­sta zaczął mieć pro­blemy z kon­tro­lo­wa­niem sie­bie, w sta­nie manii (prze­ciw­wa­dze do depre­sji w zabu­rze­niach bipo­lar­nych) został aresz­to­wany. Tra­fił do szpi­tala, dostał ari­pi­pra­zol, popu­larny neu­ro­lep­tyk w lecze­niu schi­zo­fre­nii i epi­zo­dów mania­kal­nych. Futu­ry­styczny utwór Shut It Down ma odzwier­cie­dlać stan cho­roby, w któ­rym go nagry­wał, jesz­cze przed lecze­niem. Dziś arty­sta wyco­fał się z branży, sku­pił na rekon­wa­le­scen­cji. „Wiem, że nie mogę już tknąć nar­ko­ty­ków, nie mogę być głupi”.

Nie­długo po wyzna­niu Bengi głos zabrał Idir Makh­laf z duetu Bla­ster­jaxx. W oświad­cze­niu pisze: „Kiedy osią­gnę­li­śmy suk­ces, któ­rego się nie spo­dzie­wa­li­śmy, stra­ci­łem rozum. Piłem wię­cej, spa­łem mniej, jadłem gorzej… wie­cie, nor­malka. W rezul­ta­cie mia­łem mniej czasu na ćwi­cze­nia, spo­tka­nia z przy­ja­ciółmi i rodziną oraz na pro­duk­tywną pracę”. Zwie­rza się dalej:  „Pró­bo­wa­li­śmy wszyst­kich rze­czy, by zre­du­ko­wać zde­ner­wo­wa­nie i stres, od krót­szych tras kon­cer­to­wych przez wię­cej wol­nego czasu po korzysta­nie z droż­szych, ale wygod­niej­szych opcji podróży” – pisze Makh­laf. –  „I wtedy mnie to dopa­dło. Mój pierw­szy atak paniki. Nie mogłem oddy­chać, wiro­wało mi w gło­wie, a musia­łem wyjść na scenę w prze­ciągu godziny. (…) zdro­wie psy­chiczne i fizyczne jest wciąż tabu w naszym świe­cie”.

„Znam didże­jów, któ­rych dopa­dają ataki paniki i depre­sja. Któ­rzy mają para­noję nawet w trak­cie gra­nia w klu­bie czy na festi­walu” – opo­wia­dał w wywia­dzie dla DJBro­ad­cast Joost van Bel­len, jeden z naj­bar­dziej wpły­wo­wych holen­der­skich didże­jów i turn­ta­bli­stów, aktywny na sce­nie od 1985 roku, inspi­ra­cja dla Erola Alkana, Boys Noize’a czy Feliksa da House­cata. – „Ale wielu z nich macha rękami, potem wra­cają do gar­de­roby jakby nic się nie stało”.

Za kuli­sami dużo mówi się o wpły­wie uży­wek na jakość club­bingu, także w Pol­sce, w któ­rej kró­luje jed­nak alko­hol i „banieczki”. Dla­tego nie są tu normą cało­do­bowe czy cało­week­en­dowe imprezy, bo „dzięki” alko­holowi tu około szó­stej rano publicz­ność się sła­nia, jeśli w ogóle jesz­cze stoi na nogach. Nie jest to wyłącz­nie domeną naszych współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych – sam Fat­boy Slim odbył wiele sesji na tera­piach odwy­ko­wych dla alko­holików. To było w oko­li­cach roku 2009, cztery lata wcze­śniej w jed­nym z wywia­dów mówił: „Pró­bo­wa­łem być na sce­nie trzeźwy i nie dawało mi to zbyt wiele rado­chy”.

Czy fakt, że dziś czę­ściej mówi się też o „ciem­nej stro­nie mocy”, o koniecz­no­ści bra­nia psy­cho­tro­pów nie w celach rekre­acyj­nych, ale lecz­ni­czych, bo – mówiąc krótko i kolo­kwial­nie – ludziom siada psy­cha, jakoś dziwi? Mnie nie­szcze­gól­nie, wydaje mi się to nawet logiczne. Kul­tura klu­bowa jest kul­turą sto­sun­kowo młodą, mówimy o góra czte­rech deka­dach. Ci, któ­rzy bawią się naj­dłu­żej, dziś są doro­śli. To, co nie prze­szka­dzało 17-lat­kowi, prze­szka­dza 30-lat­kowi – jak w przy­padku Bengi. Zaży­wa­nie nar­ko­ty­ków i noc­nego życia przez dłu­gie lata też robi swoje. Wygląda więc na to, że dziś obser­wu­jemy zbie­ra­nie plo­nów.

Po wyzna­niach arty­stów, po wyco­fa­niu się Avi­ciiego – gwiazdy EDM – z kon­cer­to­wa­nia z przy­czyn zdro­wot­nych, także spo­wo­do­wa­nych pro­ble­mem alko­holowym, temat będący dotych­czas tabu został prze­ła­many. Media alar­mują, arty­ści się wspie­rają, twe­etują o wła­snych pro­ble­mach, piszą mani­fe­sty, spo­wia­dają się przed swo­imi fanami. Wol­ność od styg­ma­ty­za­cji w roz­mo­wach o pro­ble­mach psy­chicz­nych jest potrzebna nie tylko śro­do­wi­sku klu­bo­wemu. Ale jak te dys­ku­sje, jak poka­za­nie, że club­bing jest dziś w dużej mie­rze na pro­zaku, wpły­nie na samą kul­turę? Dziś nikt na to pyta­nie nie odpo­wie. Dla mnie to kolejny roz­dział w histo­rii związ­ków uży­wek i club­bingu.

[ENGLISH]

The club music and stimulants romance is a harmonious story. Music develops with drugs. Without euphoric molly there would be no rave. House is filled with ecstatic intoxication with empatoghens. Jungle? Stimulants. PCP? LSD? Psytrance. Ketamine? Techno.

New drugs are created as quickly as new genres of dance electronics. It can amaze their finesse, action, but it can not surprise the fact that they exist. We observe, study this world, describe it and experience it for three decades. How could we have overlooked the moment in which next to cocaine, amphetamine, DMT and LSD appeared large and small normotymics and antidepressants?

And this is not about the party use of psychotrops, which has always been and is practiced. It is about the presence of psychiatric stimulants taken for the purpose for which they were originally created. Mental disorders, depression, anxiety and even such serious diseases as schizophrenia have so far been taboo not only in the club world. And yet, it somehow happens that it gets strangely, if in the place where everyone is running away from problems, these problems are stuck behind them. Therefore, the fact that more and more producers, artists and DJs started to be confronted with the psychological disorders recently was so shocking for the environment. But also largely liberating.

In part, the cause of mental problems is the rock-and-roll lifestyle of everyone who works in the so-called entertainment industry, with musicians and DJs at the forefront but it also applies to music journalists and other workers taking care of festivals, clubs etc. In the Berlin Calling film (2008, Hannes Stöhr) played by Paul Kalkbrenner, DJ Ickarus goes to a psychiatric hospital after „one too much” party narcotic adventure. A bit different story, also a result of difficult night life and life on the road, was told in the movie It’s All Gone by Pete Tong (2004, Michael Dowse) – losing his hearing, the DJ struggles with loss, sense of alienation, depression.

DJs are admitting today, in press interviews, that they have mental problems, burnouts nervous breakdowns and being in constant tension even long after the exhausting tour. It’s a bit like a mechanism – called by psychologists fight & fly, when adrenaline increases under the influence of stress and danger – is never turned off. Of course, this is one of the symptoms of psychedelics abuse. But also a state that can get anyone who lives in too much and constant pressure – dates, interviews, concerts, meetings, criticism and all those events in the artist’s life that can not be seen on press photos.

One of the most moving interviews about that recently was the one given by the producer hiding under the pseudonym Benga for the British „Guardian”. The pioneer of dubstep, worshiped by journalists like Mary Anne Hobbs, was diagnosed as a schizophrenic with bipolar disorder (colloquially called bipolar). The cause of the disease was to be drug abuse and too exhausting concert tours. Benga is 29 years old, in 2014 he finished his musical career. „This industry is based on the image,” said Benga. „Many people do not want to look at someone who is weak or think they can not do something, that they are not cool.”

In the report quoted in the same interview (statistics for 2015) shows that over 37% of Britons aged 16 to 24 were taking recreational drugs, and the number is constantly growing. „I started taking when I was 17, but I really got into it when I was 22-23 years old,” Benga told the Guardian. – „Usually it was ecstasy, but I also discovered ketamine. I started to have anxiety and paranoia, but they have always been part of my personality, so I thought it would go away.” It did not pass, the artist began to have problems with controlling himself, he was arrested in a state of mania (a counterbalance to depression in bipolar disorders). He got to the hospital, got aripiprazole, a popular neuroleptic for the treatment of schizophrenia and manic episodes. The futuristic song Shut It Down is supposed to reflect the state of the disease in which he recorded it, before treatment. Today, the artist withdrew from the industry, focused on convalescence. „I know I can not touch drugs anymore, I can not be stupid.”

Shortly after the confession of Benga, Idir Makhlaf from the Blasterjaxx duo took the floor. In a statement, he writes: „When we achieved a success that we did not expect, I lost my mind. I drank more, I slept less, I ate worse … you know, normal. As a result, I had less time for exercise, meeting friends and family and for productive work.” He goes on to say: „We’ve tried all things to reduce nervousness and stress, from shorter tours through more free time to using the more expensive but more convenient travel options,” writes Makhlaf. – „And then it caught me. My first panic attack. I could not breathe, my mind was spinning, and I had to go on stage in an hour. (…) mental and physical health is still taboo in our world. „

„I know DJs who are getting panic attacks and depression. Who have paranoia even when playing in a club or at a festival „- said Joost van Bellen in an interview for DJBroadcast, one of the most influential Dutch DJs and turntablists, active on the scene since 1985, inspiration for Erol Alkan, Boys Noize or Felix da Housecata. – „But many of them waving their hands, then return to the wardrobe as if nothing happened”.

Behind the scenes there is a lot of talk about the influence of stimulants on the quality of clubbing, also in Poland, where alcohol and „bubbles” reign supreme. That is why its not a norm here to have all-weekend-full-party events, because „thanks” to alcohol here around six in the morning the audience is stumbling, if they’re still standing on their feet. This is not only the domain of our country – Fatboy Slim himself has held many sessions on alcohol addiction therapies. It was around 2009, four years earlier in one of the interviews he said: „I tried to be sober on the stage and it did not give me much joy.”

Today, indeed, we talk more about „the dark side”, the need to take psychotrops not for recreational purposes, but healing, because – in short and colloquially – people started to melt down. Is this somehow surprising? I do not think so, it seems to me even logical. Club culture is a relatively young culture, we are talking about four decades top. Those who play the longest, today are adults. What did not disturb the 17-year-old disturbs the 30-year-old – as in the case of Bengi. The use of drugs and night-life for many years also does its job. So it looks like today we are observing the harvest.

After the artists’ confessions, after Avici’s death – the EDM stars – from touring for health reasons, also caused by the alcohol problem, the subject that was previously taboo has been broken. Media alert, artists support, tweet about their own problems, write manifestos, confess to their fans. Freedom from stigmatization in conversations about mental problems is needed not only for the club environment. But how do these discussions, such as showing that clubbing is today largely on the prozac, will affect the culture itself? Today nobody will answer this question. For me, this is another chapter in the history of drug and clubbing relationship.

Kaśka Paluch