Jak korzystniej kupić samochód na firmę?

Zakup samochodu na firmę wiąże się z wydatkami firmowych pieniędzy, ale również z możliwością odliczenia poniesionych kosztów od uzyskanego w danym miesiącu dochodu. Warto wiedzieć, że zależnie od sposobu, w jaki auto zostanie zakupione, poziom odliczeń może mieć różną wysokość. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto by było zastanowić się, jaką formę zakupu wybrać i jaka okaże się najkorzystniejsza. Do wyboru mamy zakup auta na fakturę VAT lub w leasingu.

car-gear

Zakup auta

Auto jest niezbędne w pracy i funkcjonowaniu wielu firm. Pozwala na sprawne i praktycznie niczym nieograniczone przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Daje możliwość swobodnego poruszania i rozszerzania swojej działalności na nowe rejony. Jednocześnie jednak auto w firmie to koszty, które należy rozsądnie rozplanować i rozsądnie rozliczyć. Koszty wiążą się bowiem nie tylko z samym zakupem pojazdu, ale również jego eksploatacją i użytkowaniem. Jednak zależnie od tego, w jaki sposób transakcja zakupu zostanie sfinalizowana, różne są sposoby i metody jej odliczania od dochodu a tym samym zmniejszania podstawy opodatkowania firmy. Co za tym idzie, warto przemyśleć najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku danej firmy. Każda sytuacja bowiem jest inna. A co można odliczać? Zależnie od przyjętego sposobu rozliczeń odliczeniom podlegają opłaty amortyzacyjne, eksploatacyjne, raty, odsetki od spłaty ratalnej oraz koszty wstępne związane z przygotowaniem auta do zakupu. Mając to na uwadze warto precyzyjnie rozważyć, która z tych dwóch opcji może okazać się korzystniejsza. Czy w tym przypadku będzie to zakup na fakturę, czy zakup auta w formie leasingu?

Zakup na fakturę

Kupując auto na fakturę mamy dokument zakupu, czyli środki firmowe zostały w jasny i niebudzący wątpliwości sposób spożytkowane. Fakturę wprowadza się w księgowości do kosztów, a potem rozlicza w normalnym trybie, jednak nie zawsze można w pełni odliczyć jednorazowo wartość samochodu. Jeżeli wartość ta przekracza 3500zł, to pojazd staje się środkiem trwałym w firmie i podlega normalnym rozliczeniom amortyzacyjnym. Zostały one jasno sprecyzowane w przepisach, od których nie ma praktycznie odstępstw. W przypadku nowych pojazdów odpisów amortyzacyjnych można dokonywać przez 60 miesięcy, co daje 20% wartości auta w ciągu jednego roku. W przypadku aut, które były wcześniej użytkowane przez co najmniej 6 miesięcy amortyzacja trwa 30 miesięcy, co daje 40% wartości samochodu odpisywanej rocznie. Oczywiście, wszelkie koszty eksploatacyjne, również podlegają odliczeniu. Tutaj warto wspomnieć, że jeżeli zakup auta w całości lub w części został sfinansowany za pomocą kredytu, to odsetki od płaconych rat można również zaliczyć do kosztów działalności. Ważne jednak by pamiętać, że nie wlicza się tu cała rata, a jedynie jej część odsetkowa. Spłacany kapitał kredytu nie jest zaliczany do kosztów i nie podlega odliczeniom. Zakup auta na fakturę VAT pozwala również na całkowite odliczenie podatku VAT w miesiącu, w którym dokonano zakupu.

Zakup auta w leasingu

Zakup auta w leasingu z reguły odbywa się w ramach leasingu operacyjnego. Polega on na tym, że finansujący, czyli leasingodawca wprowadza auto do swojego wykazu środków trwałych i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wystawia natomiast leasingobiorcy faktury, które ten opłaca, ale też w całości może je wprowadzić jako koszty swojej działalności. Kosztem, który można zaksięgować, jest również opłata wstępna ponoszona podczas zawierania umowy leasingu. Kwestie eksploatacji auta rozliczane są dokładnie tak samo, jak w przypadku zakupu na fakturę. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na czas określony i jest to minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji wartości ruchomych. Oznacza to, że całkowitą wartość auta można rozliczyć już w ciągu zaledwie 2 lat, a nie tak jak ma to miejsce przy zakupie na fakturę, w ciągu minimum 5 lat. Ma to znaczenie szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy nie zakładają długiego okresu użytkowania auta, a chcieliby, żeby udało się jego wartość w okresie użytkowania zamortyzować. Po okresie trwania leasingu pojazd może zostać wykupiony na własność przez firmę lub jej właściciela, jako auto prywatne. Można też zwrócić auto i podpisać kolejną umowę.

Podsumowując, zakup auta w leasingu pozwala na znacznie szybsze rozliczenie jego wartości i w ten sposób sprawniejszą optymalizację finansową firmy. Leasingobiorca nie traci praktycznie na takiej transakcji mimo tego, że nie może auta amortyzować. Wlicza bowiem do kosztów wszystkie raty leasingowe w całości, a nie tylko w wysokości odsetek oraz kwotę przygotowawczą, co de facto daje równowartość samochodu. Rozwiązanie jest proste i korzystne, dlatego właśnie warto je rozważyć.

inf. zewnętrzna, fot materiały nadesłane

Komentarze: